Vouchery

Idealny prezent – Voucher Nad Wodospadem

voucher nad wodospadem

W Rezydencji Spa & Wellness Nadwodospadem każdy pakiet pobytowy możesz podarować najbliższej osobie w formie Vouchera pobytowego.

 

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera dla klienta indywidualnego, zwanego dalej “Nabywcą” i/lub “Użytkownikiem” wydawanego przez Rezydencja Spa & Wellness Nadwodospadem, zwany dalej ‘Wydawcą’ i/lub ‘Rezydencją’.

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w hotelu, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Rezydencji Spa & Wellness Nadwodospadem  z siedzibą w Jagniątkowie przy ul. Myśliwska 1A.
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
3. Voucher może być realizowany wyłącznie w Rezydencji Spa & Wellness Nadwodospadem.
4. Voucher może być zrealizowany w Rezydencji Spa & Wellness Nadwodospadem zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w Rezydencji Spa & Wellness Nadwodospadem.
5. Jednorazowa zmiana terminu rezerwacji/pobytu na Voucher jest możliwa mailowo maksymalnie do 7 dni do godziny 12:00 przed przyjazdem. W innym przypadku nie ma możliwości zmiany terminu, a Voucher zostaje uznany jako zrealizowany.
6. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
7. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
8. Rezydencja nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
9. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Rezydencji z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
10. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Rezydencji Spa & Wellness Nadwodospadem (tel. +48 508 501 125, e-mail:rezerwacje@nadwodospadem.eu).
2. Rezydencja Spa & Wellness Nadwodospadem przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności oraz unikalny numer vouchera.
3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
5. Rezydencja Spa & Wellness Nadwodospadem ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Rezydencję Spa & Wellness Nadwodospadem na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.nadwodospadem.eu oraz w recepcji Rezydencji Spa & Wellness Nadwodospadem. Rezydencja ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Rezydencji Spa & Wellness Nadwodospadem.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego