Regulamin

Regulamin

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Rezydencji i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również przez dokonanie rezerwacji oraz zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Rezydencji. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Rezydencji Spa&Wellness Nad Wodospadem.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Rezydencji, w każdym apartamencie, a także na stronie Rezydencji www.nadwodospadem.eu

§ 2 DOBA HOTELOWA

1. Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Na przyjazd Gości oczekujemy do godziny 18:00.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Rezydencja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (apartamentów) lub w przypadku Gości, którzy nie przestrzegają obowiązującego regulaminu.
4. Rezydencja zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie księgi meldunkowej.
2. Gość Rezydencji nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w Rezydencji mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 21:00. Wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu.
4. Rezydencja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Rezydencji lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracownika Rezydencji lub innych osobach przebywających w Rezydencji.
5. W niektórych przypadkach Rezydencja zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty z góry za pobyt.
6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 4 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
7. W przypadku odwołania rezerwacji gwarantowanej, Rezydencja zwraca wysokość zadatku wówczas gdy zgłoszenie tego faktu nastąpi najpóźniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku odwołania rezerwacji w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem, dokonana przedpłata ulega kasacji.
8. W przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Rezydencji do godz. 18.00, zaliczka nie zostaje zwrócona, a rezerwacja ulega anulacji (chyba, że strony ustalą inaczej).
9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Rezydencja nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
10. Jeżeli Gość odwoła rezerwację na 3 dni przed przyjazdem, obiekt obciąży za całość planowanego pobytu.

§ 4 USŁUGI

1. Rezydencja świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi pracownikom Rezydencji poprawę standardu świadczonych usług.
3. Rezydencja ma obowiązek zapewnić Gościom:
– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Rezydencji,
– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Rezydencja świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
– przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Rezydencji z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
– przechowanie bagażu Gościa,
– zamawianie taksówki
5. Istnieje także możliwość odbioru i dowozu Gościa na lotnisko, dworzec PKP, PKS wg ustalonej stawki kilometrowej.
6. Posiłki serwowane są w następujących godzinach:
– śniadanie 8:00 – 9:30,
– lunch 14:00 – 16:00,
– obiadokolacja 18:00 – 19:00.
7. Strefa SPA&Wellness dostępna jest w godzinach 8:00 – 12:00 i 15:00 – 21:00.
8. Bar  wieczorny:
– pon-czw oraz niedziela 20:00- 22:00
– piątek, sobota – 20:00 – 23:00
Dzieci poniżej 12 roku życia nie mogą po godzinie 20:00 przebywać w sali bilardowej oraz barze.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Rezydencji pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Rezydencji i jej otoczenia, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Rezydencja zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa hotelowego za szkody powstałe z jego winy (zweryfikowane podczas pobytu w obiekcie) poprzez doliczenie kosztów naprawy do rachunku.
3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Rezydencja może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Rezydencji, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Rezydencji.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
5. Rezydencji przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Rezydencji w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ REZYDENCJI

1. Rezydencja ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Rezydencja odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia, pieniędzy, przedmiotów wartościowych, kosztowności wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu Rezydencji.
4. Rezydencja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
5. Rezydencja nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Rezydencji czy poza jej terenem.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane (na wniosek Gościa) na wskazany adres, na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Rezydencja przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Rezydencji. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 8 CISZA NOCNA

W Rezydencji obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.

§ 9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Rezydencji i jej bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
2. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Rezydencję Spa&Wellness Nad Wodospadem, 58-570 Jelenia Góra, ul. Myśliwska 1 a, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Rezydencji oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Rezydencję. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Rezydencji akwizycji i sprzedaży obnośnej.
5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Rezydencji, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Rezydencji.
6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.
7. Każdy apartament wyposażony jest w płatny mini barek (cennik dostępny w apartamencie). Obsługa hotelowa każdego dnia dokonuje weryfikacji zawartości mini barku, uzupełnia jego stan, a brakujące pozycje dopisuje do rachunku Gościa.
8. W strefie SPA płatne pozostają zabiegi, których rozliczenie następuje na podstawie karty zleceń prowadzonej przez obsługę SPA.
9. Zasady korzystania ze strefy SPA określone są regulaminem dostępnym w strefie SPA.
10. Zasady korzystania z wypożyczalni sprzętu sportowego określone są odrębnym regulaminem (dostępny w Recepcji).

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest “KV” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. TRAKT BRZESKI 52 WARSZAWA 05-077

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: rezerwacje@nadwodospadem.eu.
4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
a. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
b. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
c. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;